Tagastustingimused

1.1. E-poest ostu korral on Kliendil õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, esitades Ettevõtjale kirjaliku (posti teel või digitaalallkirjaga) või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) või täites e-poe veebilehel allalaetava tagastuslehe.
1.2. Tagastuslehe kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
1.3. Klient on kohustatud tagastama Toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemis-avalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes pole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
1.4. Tagastuslehe kättesaamisel tagastab Ettevõtja Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Kliendi kantud Toote kättetoimetamise kulud.
1.5. Toote palume tagastada võimalusel originaal-transpordipakendis (Kliendil palume tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata) ning kõik ühe tellimuse raames tagastatavad kaubad korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Kui tagastamisel kuuluv Toode ei vastanud tellitule (nt. vale või defektiga Toode), tasub tagastamisega seotud kulud Ettevõtja.
1.6. Tagastatav Toode peab olema kasutamata ja rikkumata (kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil).
1.7. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, palume Kliendil täita tagastusleht.
1.8. Tarbijal on toote tagastamis- või vahetamisõigus, kui tagastamisele või vahetamisele kuuluv toode on täiesti kasutamata, tootel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasas olnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve. Taganemisõigus kaob, kui toode on kasutatud (vt.p.6.6), puuduvad identifitseerimist võimaldavad etiketid ja ostu tõendav dokument.
1.9. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud ja Ettevõttel on pakkuda asenduseks sobivas suuruses toode. Ettevõttega on alati soovitav enne asendamist ja vahetamist konsulteerida kontaktvormi, e-maili info@profline.ee või telefoni 505 5890 teel esmaspäevast reedeni 8.30 – 16.30.
1.10. Toodetele ei kehti 14-päevane tagastusõigus, kui tegemist on selliste Toodetega, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva Kliendi isiklikke vajadusi või valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
1.11. Ettevõtja ei paku tarbijale lepingu esemete lepingu täitmise järgset lepingu eseme hooldusteenust või klienditeenust. Esemete hooldamine toimub ainult vastavalt kõikide esemete külge õmmeldud hooldusjuhendile.
1.12. Juhul, kui Jaeklient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet on jaekliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariigis. Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitamise nõuded on leitavad järgmiselt veebileheküljelt https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine Tarbijavaidluste komisjonis on kaebuse läbivaatamine tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
1.13. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Harju Maakohtusse.